Dollar Fresh

Dollar Fresh

1018 South 11th St.
Nebraska City, NE 68410

 402-873-6761


Grocery Store


Hours

 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Sunday
 • 7 am - 9 pm
 • 7 am - 9 pm
 • 7 am - 9 pm
 • 7 am - 9 pm
 • 7 am - 9 pm
 • 7am - 9 pm
 • 7 am - 9 pm

Closed Christmas Day

Social Media